Huisregels

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Buurthuis Keijenburg stelt geen ruimtes beschikbaar voor het geven van privé feesten.

Buurthuis Keijenburg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigenschappen. Alle medewerkers van Buurthuis Keijenburg zijn collectief verzekerd mbt Wettelijke Aansprakelijkheid.

Fietsen, scooters en brommers dienen buiten op de daartoe bestemde plaatsen gestald te worden. Op last van de brandweer mogen fietsen, scooters en brommers niet in het gebouw of buiten voor de uitgang gestald worden.

Het is niet toegestaan om in het buurthuis meegebrachte drinkswaren te gebruiken. Het is niet toegestaan glazen en/of flesjes mee naar buiten te nemen.

Er mag in Buurthuis Keijenburg nergens gerookt worden. Teven is het verboden om verdovende middelen te gebruiken of te verhandelen.

Alle bezoekers van het buurthuis dienen zich aan de normale, in onze maatschappij geldende gedragsregels te houden. Alle gedragingen die bij wet verboden zijn, zijn ook in Buurthuis Keijenburg verboden. Het veroorzaken van overlast in de vorm van lawaai en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet op prijs gesteld. Bij wangedrag wordt de politie gewaarschuwd, en zo nodig wordt er aangifte gedaan.

Met uitzondering van daartoe bestemde activiteiten is het in Buurthuis Keijenburg verboden om meegebrachte goederen te verhandelen. Ook spelen om geld of goederen is verboden.

De medewerkers van Buurthuis Keijenburg zijn bevoegd maatregelen te nemen om de goede gang van zaken te handhaven en/of te bevorderen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels houden, kunnen door de medewerk(st)ers de toegang tot het buurthuis worden ontzegd. Hiervan wordt altijd melding gedaan bij de politie.

Eventuele schade dient gemeld te worden aan de beheerder.

Wij verzoeken alle medewerk(st)ers en bezoekers ook bij het verlaten van het pand rekening te houden met de buurt. Denk hierbij met name aan de rust, want geluidsoverlast kan in ons nadeel werken!